Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Gegevens van de ondernemer

Naam ondernemer:  OmRa Bedding
Vestigingsadres: Snelliusweg 40-2, 6827 DH  Arnhem
Telefoonnummer: +31 (0)6 34 36 08 58  (maandag t/m vrijdag vanaf 10:00 uur tot 17.00 uur)

E-mailadres: info@omrabedding.nl
KvK-nummer: 76728095

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en de consument.
2.2 Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.3 Indien de overeenkomst elektronisch op afstand wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden ingezien en eventueel worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 3 – Aanbod
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is zodanig gedetailleerd dat de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend voor de ondernemer.

Artikel 4 – De overeenkomst
4.1 
De overeenkomst komt voorlopig tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien en zodra de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving, wat ook zal gelden bij elektronisch betalen, indien de consument daarvoor kiest.
4.4 De overeenkomst is pas definitief vanaf het moment dat de betaling van de bestelling op rekening staat van de ondernemer.

Artikel 5 – Ontbinding overeenkomst
5.1
 Gezien het feit dat uw bestelling “op maat” gemaakt gaat worden is ontbinding en/of herroeping van de overeenkomst NIET mogelijk.

Artikel 6 – De prijs
6.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
6.2 De in het aanbod van producten of diensten vermeldde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 7 – Nakoming overeenkomst
7.1
 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 8 – Levering en uitvoering
8.1
 Als plaats van levering geldt het adres welke door de consument aan de ondernemer kenbaar is gemaakt.
8.2 Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer de geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
8.3 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen, na plaatsing van de bestelling, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder het recht op eventuele schadevergoeding.
8.4 Tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, komt het risico van beschadiging en/of vermissing van producten, voor rekening van de ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Betaling
9.1
 De betaling geschied middels IDEAL en/of een andere elektronische wijze of eventueel contant aan de ondernemer.
9.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
9.3 De ondernemer zal pas met de productie van de bestelling beginnen vanaf het moment dat de consument heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.

Artikel 10 – Geschillen
10.1
 Op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
10.3 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 11 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.